Algemene voorwaarden DiFiducia

 

DiFiducia is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op www.Difiducia.nl  DiFiducia is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken, akkoord bevonden door beide partijen, welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

 

 1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan DiFiducia.

 

1.2 Op alle betrekkingen tussen DiFiducia en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

1.3. Alle aanbiedingen van DiFiducia zijn vrijblijvend.

 

 1. BTW.

 

Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke – en/of organisatie ontwikkeling, management, commercie en communicatie.

 

 

 

 1. Betalingsvoorwaarden.

 

Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij DiFiducia binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Eventuele kosten, gemaakt vanwege het niet nakomen van deze afspraak, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Annulering.

 

In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

 

- Annulering c.q. uitstel tot en met 7 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering.

 

- Annulering c.q. uitstel van de 8e tot en met de 28e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering.

 

- Annulering c.q. uitstel eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil.

 

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij DiFiducia is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

 

 1. Correctie van de tarieven.

 

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend. Dit geld niet voor getekende opdrachten.

 

 

 

 

 1. Verblijfskosten.

 

De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

 

 1. Afwijkende afspraken.

 

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

 

 1. Eigendom.

 

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van DiFiducia en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van DiFiducia niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

 

 1. Geheimhouding.

 

 1. a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen DiFiducia en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

 

 1. b) Conform de gedragsregels rapporteert DiFiducia, na trainingen, niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

 

 1. c) Alle trainers en coaches, werkzaam voor DiFiducia, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 euro.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of melder beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5.000 euro.
 4. Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van Opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.
 5. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
 6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 8. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt

 

 1. Afsluiting van de opdrachten
 2. a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.